Milieu en duurzaamheid

Klimaatverandering en temperatuurstijgingen zijn funest voor 50-plussers

 

Klimaatverandering en temperatuurstijgingen hebben een negatieve invloed op iedereen. Voor 50-plussers en andere kwetsbare groepen zijn ze zelfs funest omdat ze niet zelden leiden tot vroegtijdig overlijden. 50PLUS Maastricht werkt aan een langjarige klimaatvisie Zo moet ook de waterhuishouding geschikt worden gemaakt voor onze huidige en toekomstige generaties. We voeren deze klimaatvisie geleidelijk in. Zodat deze geen of zeer beperkte kosten met zich meebrengt. In geval van kosten moeten toekomstige opbrengsten door middel van innovatie en samenwerking deze dekken.

Onze doelstellingen voor lucht en water

 • De aangescherpte WHO-norm voor gezonde lucht dient als norm vastgelegd te worden. Een plan van aanpak is erop gericht dit te realiseren, waarbij de milieuzone en de zero-emissiestadsdistributie leidend zijn.
 • Via het terugdringen van de CO2- en NO2-uitstoot en andere milieumaatregelen waakt 50PLUS Maastricht over een goede leefbaarheid voor iedereen.
 • Koppel regenwater af van het riool.
 • Ontwikkel voorzieningen om de gevolgen van langdurige droogte te beperken.
 • Stimuleer waterbewustzijn via onder meer voorlichting, hergebruik en subsidieregelingen.

Onze doelstellingen voor energie

 • Duurzame energieopwekking mag niet ten koste gaan van landbouw of natuurgebieden als niet alle mogelijkheden zijn onderzocht om bijvoorbeeld zonnepanelen op daken te plaatsen.
 • Werk aan een verdere terugdringing van het energieverbruik. Houd daarbij rekening met duurzame, technologische innovaties op stedelijke schaal.
 • Stimuleer energiebesparende maatregelen en gebruik ‘groene’ stroom.
 • Duurzaamheid moet voor iedereen betaalbaar zijn.
 • Koppel woningen af van gas. Maar gebruik bijvoorbeeld duurzame en betaalbare warmtepompen pas als woningen daarvoor geschikt zijn gemaakt.

Onze doelstellingen voor groen en afval

 • Vergroen wijken door extra bomen en andere beplantingen en zorg voor goed onderhoud.
 • Creëer nieuwe natuurgebieden als tegenwicht voor de verdere groei van Maastricht.
 • Ontwikkel stadstuinen en stadslandbouw op daken en in verloren stukjes grond.
 • Pak zwerfafval bij afvalbakken en milieuperrons aan. Denk daarbij aan de inzet van moderne technologie.
 • Promoot het achteraf scheiden van integraal ingezameld afval.

Speerpunten 2022

Download een overzicht van onze speerpunten.

 

download
Download het
complete partijprogramma
l