Bestuur en financiën

U mag een vlekkeloze uitvoering van gemeentelijke taken verwachten

 

De wethouders en de burgemeester besturen de gemeente Maastricht. Ze vormen samen het college van burgemeester en wethouders. De collegeleden zijn de bestuurders en de raadsleden zijn de volksvertegenwoordigers. Ofwel: het college bestuurt en de raad controleert. Er moet een duidelijke scheiding zijn tussen besturen en controleren. Dit heet dualisme. Het doel van dualisme is dat bestuurders niet vooraf hun voorstellen afstemmen met volksvertegenwoordigers. Of in achterkamertjes regelingen treffen, waardoor het openbare debat in de gemeenteraad geen zin meer heeft. 50PLUS Maastricht vindt dat tegenvallers binnen de gemeentelijke begroting moeten worden opgevangen zonder de dienstverlening aan bewoners en bedrijven aan te tasten. Financiële meevallers moeten worden ingezet om het beleid te versterken. Als inwoner van Maastricht mag u een vlekkeloze uitvoering van gemeentelijke taken verwachten. Fouten maken is weliswaar menselijk, maar die fouten dienen zo veel mogelijk vermeden te worden.

Doelstellingen voor bestuur

  • Stel de beste bestuurders aan, desnoods los van politieke partijen. Een aparte wethouder is verantwoordelijk voor de informatievoorziening.
  • Macht en tegenmacht stimuleren om het dualisme nieuw leven in te blazen. Een minderheidscollege vergroot de kans daarop.
  • Per fractie stemmen over de werkwijze van de gemeenteraad, niet per raadsmeerderheid.
  • Gemeenteraadsverkiezingen gaan over de lokale politiek, niet over de landelijke politiek.
  • Beperk gemeenteraadsleden die de fractie verlaten en op persoonlijke titel verdergaan in hun personele en financiële middelen. Voeg maximaal vier commissieleden toe aan de fracties om de fractietaken goed uit te kunnen voeren.

 

Doelstellingen voor financiën

  • Zorg dat het gemeentelijke huishoudboekje constant op orde is. Zo worden toekomstige generaties niet opgezadeld met een (toenemende) schuld. Pas doelstellingen aan als de rijksoverheid onvoldoende financiële middelen verstrekt.
  • Verhoog de grip op de uitvoeringsorganisaties van een gemeenschappelijke regeling.
  • Een transparante interpretatie van de jaarcijfers. Ook bij gebruik van de algemene reserve en het oppoetsen van de financiële exploitatie.
  • Een evenwichtig financieel beleid. Prestigeprojecten krijgen geen voorkeur. Het belang van de individuele inwoner van Maastricht staat voorop.
  • Geen uitbreiding van de gemeentelijke belastingen. Dit voorkomt dat inwoners en vooral ouderen (opnieuw) te maken krijgen met een lastenverzwaring.

Speerpunten 2022

Download een overzicht van onze speerpunten.

 

download
Download het
complete partijprogramma
l