04-07-2024

50PLUS stelt vragen over ophalen papier door verenigingen

Maastricht 4 juli 2024

Betreft: Schriftelijke vragen 50PLUS - Ophalen oud papier door Maastrichtse verenigingen.

Geacht college,

Op de internetsite van RTV Maastricht leest 50PLUS dat stadsbeheer de inzameling van oud papier
overneemt1. De gemeentelijke dienst levert het voertuig en de chauffeur. De verenigingen zorgen voor de
beladers.
Op het moment dat een vereniging stopt met inzamelen zal de gemeente Maastricht professionele
beladers inzetten. En dat dit bepaald is in het Regionaal Beleidskader Afval en Grondstoffen van de drie
betrokken gemeenten.
Tijdens de domeinvergadering fysiek van 6 februari 2024 heeft 50PLUS een vurig betoog gehouden de
inzameling van oud papier vooral bij de verenigingen te laten liggen.
Namens het college was het antwoord dat over een en ander nog nagedacht moest worden. Of de
gemeente zelf wel voldoende capaciteit had om het ophalen van oud papier zelf ter hand te nemen was op
dat moment nog een punt om over na te denken.

Partij 50PLUS heeft hierover de volgende vragen.
1) Onze Maastrichtse verenigingen zijn continu opzoek naar financiële middelen. Bent u het met
50PLUS eens dat het ophalen van oud papier een mooie bron van inkomsten is voor onze
verenigingen?

In de domeinvergadering van 6 februari 2024 werd namens het college verteld dat professionele partijen
bij een volgende aanbesteding dit niet meer willen. Daarom zou erover nagedacht worden het oud papier
door de gemeente zelf te laten ophalen.

2) Nu stadsbeheer de inzameling van oud papier overneemt, waarom dan toch kiezen voor een
zogenoemde sterfhuisconstructie?

3) Indien een vereniging besluit te stoppen met de inzameling moet eerst een andere vereniging de
mogelijkheid krijgen om deze inzameling over te nemen. Is het college het hiermee eens?

4) Is het college bereid het voorstel van 50PLUS, om eerst andere Maastrichtse verenigingen de
mogelijkheid te bieden telkens voor twee beladers te zorgen, in overweging te nemen? Zo neen,
waarom niet?

5) Is bij het college bekend of er Maastrichtse verenigingen zijn die gemeld hebben ook in aanmerking
te willen komen om oud papier op te halen?

De door het college genoemde sterfhuisconstructie zou gemakkelijk omzeild kunnen worden door
vrijwilligers van een andere (bevriende) vereniging in te zetten als belader en dit vervolgens intern te
verrekenen.
6) Is het college het met 50PLUS eens dat een dergelijke U-bochtconstructie niet wenselijk is. Dus het
ophalen van oud papier formeel over te dragen van de ene naar de andere vereniging juist te
promoten?

Er zijn enkele Maastrichtse verenigingen die gebruikmaken van “eigen” voertuigen en chauffeurs om het
oud papier op te halen.

7) Kunnen/mogen deze verenigingen hun huidige werkwijze ten aanzien van het ophalen van oud
papier ook na 1 juli 20245 op dezelfde wijze voortzetten? Zo neen, waarom niet?
In het Regionaal Beleidskader Afval en Grondstoffen van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg
staat vermeld dat de inzet van vrijwilligers bij het huis aan huis inzamelen van oud papier op lange termijn
niet houdbaar is.
Op de internetsite van de gemeente Maastricht2 lezen wij: ”Elke gemeente stelt een eigen afvalbeleid vast.
In dit beleid staat wat de gemeente belangrijk vindt als het gaat om huishoudelijk afval en op welke manier
zij haar doel wil bereiken."

8) Voor 50PLUS is het blijven gunnen aan onze Maastrichtse verenigingen van het inzamelen van oud
papier belangrijk en is een mooi voorbeeld van betrokkenheid vanuit de gemeenschap bij het
afvalbeleid. Gezien hetgeen vermeld staat op de eigen internetsite van de gemeente Maastricht
gaat 50PLUS ervan uit dat het college dit onderschrijft. Zo neen, graag de zienswijze van het
college.

Namens de fractie van partij 50PLUS Maastricht,
Bennie van Est
Willy Bronckers