24-10-2023

Motie van afkeuring

VijftigPLUS Maastricht steunt motie van afkeuring tegen wethouder Meij.

In de raadsvergadering van 24 oktober is door de Partij voor de Dieren een motie van afkeuring ingebracht naar aanleiding van wijze van informatievoorziening omtrent de onderhandse verkoop van de woonstudio. In de domeinvergadering op 3 oktober 2023 is de wethouder door de politieke partijen in de gemeenteraad erop gewezen dat de onderhandse verkoop niet rechtmatig zou zijn.

De wethouder bleef volharden in zijn standpunt dat onderhandse verkoop wel mogelijk is. Tijdens de raadsvergadering blijkt dat deze onderhandse verkoop toch niet rechtmatig is en het college, dus de wethouder het voorstel intrekt.De wethouder heeft in antwoord bevestigd volledig politiek verantwoordelijk te zijn voor de gegeven onjuiste informatie aan de gemeenteraad.  De enige politieke conclusie moet zijn dat een motie van afkeuring op zijn plaats is (los van de persoonlijke inzet van de portefeuillehouder).

Het niet steunen van deze motie door vele andere politieke partijen in de Maastrichtse gemeenteraad betekent dat er een precedent is geschapen.                                                               

Het niet juist of niet correct informeren van de raad door het college kan volgens de politieke partijen het college niet worden aangerekend indien de betrokken portefeuillehouder(s) hun best hebben gedaan.   
Door de opstelling van deze politieke partijen verzwakt de gemeenteraad Maastricht haar eigen positie.

In debatten worden vaker verwijzingen gemaakt naar de ambtelijke organisatie. Terecht wordt gesteld dat dit ongepast is daar deze ambtenaren zich niet kunnen verdedigen.  Het is eveneens ongepast van het college om zich te verdedigen met argumenten dat men zich heeft gebaseerd op ambtelijke adviezen en adviezen van de stadsadvocaat.                

Het is het college van B&W dat verantwoordelijk is voor de informatie die verstrekt wordt aan de raad en de tijdigheid